La divisió d’enderrocs ofereix solucions integrals en demolicions, transport i reciclatge de runes procedents de la construcció. 

Gestor de residus número A-10283 

Transportista autoritzat de residus T-7908 NIMA 0800797943